ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

В сила от 06.07.2009 г.

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135636021

 

Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г.изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г.изм. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.изм. ДВ. бр.2 от 3 Януари 2018г.изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018г.доп. ДВ. бр.94 от 13 Ноември 2018г.

„… Чл. 2. Обществените библиотеки са образователни, информационни и културни институти с национално и местно значение, които събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване печатни и други произведения и информация, включително за книжовното и литературното културно наследство.

Чл. 3. Обществените библиотеки осигуряват правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване. Те съдействат за изграждането на гражданското и информационното общество.

Чл. 4. Обществените библиотеки предоставят безплатно основни библиотечни услуги…“

Глава пета.
БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ

„… Чл. 50. (1) Обществените библиотеки предоставят основни и специализирани библиотечни услуги.

(2) Редът за предоставянето на библиотечните услуги по ал. 1 се определя с правилника за дейността на съответната библиотека.

Чл. 51. (1) Основни библиотечни услуги са:

1. ползването на библиотечните колекции в библиотеката и извън нея;

2. предоставянето на вербална библиографска и фактографска информация;

3. достъп до собствени традиционни и електронни бази данни и интернет достъп за образователни, социални и научни цели.

(2) Основните библиотечни услуги се предоставят безвъзмездно.

(3) Библиотечната услуга по ал. 1, т. 1 за библиотечни колекции, които съдържат културни ценности, се предоставя в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.

Чл. 52. (1) Специализирани библиотечни услуги са:

1. предоставяне на писмена библиографска информация;

2. предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания;

3. доставка на библиотечни документи от страната и чужбина;

4. достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;

5. копиране на библиотечни документи;

6. публикуване на издания.

(2) Специализираните библиотечни услуги се предоставят възмездно.

(3) Размерът на таксите за предоставяне на специализирани библиотечни услуги по ал. 1, т. 1 – 5 се определя с тарифа на Министерския съвет, съответно с акт на общинския съвет, като постъпленията остават в съответната обществена библиотека…“