Закон електронно управление

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

Закон за културното наследство

Закон за обществените библиотеки

Закон класифицирана информация

Наредба 3 от 2014 Опазване на библиотечния фонд

Наредба 77 квалификация библиотекар

Стандарт за библиотечно информационно обслужване