download-pdf

Закон електронно управление

download-doc

Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения

download-doc

Закон за културното наследство

download-doc

Закон за обществените библиотеки

download-pdf

Закон класифицирана информация

download-pdf

Наредба 3 от 2014 Опазване на библиотечния фонд

download-pdf

Наредба 77 квалификация библиотекар

download-pdf

Стандарт за библиотечно информационно обслужване