Годишният и финансовият отчети се публикуват след приключване на текущата година…